Subsidiebeleid wetenschappelijk onderzoek herzien

Het NFGV heeft het subsidiebeleid ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek herzien. Om de administratie te ontlasten en de aanvragen meer te stroomlijnen is de procedure aangepast. Het bureau van NFGV zal in de toekomst een strengere voorselectie maken van ingediende aanvragen.

De aanleiding daartoe is de aanzienlijke stijging van het aantal subsidieverzoeken voor onderzoek de afgelopen jaren. Ook de kosten per onderzoeksproject zijn opgelopen; terwijl het beschikbare budget voor onderzoek niet evenredig hoger is geworden. Dit betekent dat de kans dat een voorstel wordt gehonoreerd is afgenomen en de administratieve last voor het bureau, beoordelingscommissie en bestuur is toegenomen. 

In een interne discussie heeft het bestuur van het NFGV recent nog eens benadrukt dat wetenschappelijk onderzoek belangrijk is en blijft. Onderzoek levert kennis op, die leidt tot betere zorg en preventie van psychische ziekten. Veel mensen die het NFGV met een donatie of via de collectebus steunen vinden het steunen van onderzoek een belangrijke doelstelling. Het NFGV wil de opgebouwde kennis over het wetenschappelijke veld van de geestelijke gezondheidszorg handhaven. Het fonds blijft ook in de toekomst wetenschappelijk onderzoek financieren. Het NFGV wil de subsidies breed blijven inzetten op verschillende deelgebieden van de geestelijke gezondheidszorg.

Het belangrijkste criterium bij de beoordeling van onderzoek is dat het bijdraagt aan de verbetering van de praktijk van de zorg en concreet aan het leven van mensen met psychische problemen. Aanvragen die slechts indirect bijdragen aan deze doelstelling, of aanvragen waarin fundamenteel wetenschappelijke onderzoeksvragen worden gesteld, worden niet in behandeling genomen. Dat geldt ook voor aanvragen die slechts ten dele betrekking hebben op ons werkveld, of die de ontwikkeling van onderzoeksinstrumenten beogen. Vanzelfsprekend blijft gelden dat subsidieverzoeken moeten voldoen aan alle gebruikelijke formele vereisten, zoals een goede en haalbare uitwerking van de onderzoeksvraag en een realistische begroting.

Om de beschikbare middelen evenredig te kunnen verdelen over de deelgebieden van de GGZ zal het NFGV vaker overgaan tot het geven van een beperkte deelsubsidie. Tot slot brengt het NFGV het aantal subsidierondes voor onderzoek terug naar twee per jaar: in juni en december. Dit nieuwe beleid is ingegaan per 1 juli 2003. De eerstvolgende vergadering waarin aanvragen voor onderzoek ingediend kunnen worden is december 2003. Aanvragen voor deze vergadering moeten uiterlijk 24 oktober 2003 binnen zijn.

Naar 'Subsidie aanvragen'