Het NFGV heeft het subsidiebeleid ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek herzien!

Wie kan subsidie aanvragen?                                    data vergaderingen

Een subsidie-aanvrager moet aan de volgende eisen voldoen:

  • de aanvrager is een rechtspersoon zoals een vereniging of een stichting en geen individu
  • de aanvrager heeft het karakter van een non-profitorganisatie
  • de organisatie werkt voor ggz-cliënten/-patiënten of hun direct betrokkenen
  • de organisatie werkt aan beleidsontwikkeling, verricht wetenschappelijk onderzoek of geeft voorlichting
  • de organisatie bestaat uit professionele medewerkers of vrijwilligers

Voor welke projecten kan subsidie aangevraagd worden?

Het NFGV financiert projecten die bijdragen aan de verbetering of vernieuwing van de geestelijke gezondheidszorg, kennis over oorzaken en gevolgen, preventie, de samenwerking tussen instellingen, de reïntegratie van psychiatrische patiënten in de maatschappij, enzovoort. Wanneer het NFGV in het verleden een vergelijkbaar project heeft gefinancierd of wanneer er al een soortgelijk project loopt, is de kans kleiner dat het NFGV de aanvraag inwilligt.

Aandachtsgebieden van het NFGV

In 2002 heeft het bestuur van het NFGV vier aandachtsgebieden bepaald waar het NFGV speciaal aan wil bijdragen:

1. Versterking van het perspectief van patiënten en familieleden in de zorg

2. Arbeidsgebonden psychische problematiek

3. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

4. Kinderen en jeugd

Lees de toelichting
 

Wie beslist over de subsidietoekenningen?

Het bestuur van het NFGV beslist over de subsidieaanvragen. Het bestuur vergadert vier keer per jaar, steeds aan het eind van elk kwartaal. Voordat een aanvraag op de agenda van de bestuursvergadering komt, hebben de subsidiemedewerkers van het NFGV al zorgvuldig bekeken of de aanvraag voldoet aan alle formele criteria. Onderzoeksprojecten worden ook aan de Wetenschappelijke Commissie van het NFGV voorgelegd. Wanneer een project eenmaal loopt, zal de subsidiemedewerker regelmatig informeren naar de voortgang.

Welke vorm moet een aanvraag hebben?

Een subsidieverzoek moet altijd schriftelijk worden ingediend. Het NFGV hanteert geen standaard aanvraagformulieren. U kunt uw aanvraag op uw eigen wijze formuleren en motiveren. Wel is het belangrijk dat uw aanvraag alle informatie bevat die het bestuur van het NFGV bij de behandeling van uw verzoek nodig heeft. Elke aanvraag dient daarom minstens de volgende punten te bevatten:

1. De brief waarin u het NFGV-bestuur formeel verzoekt het bijgevoegde voorstel voor een project te financieren. Deze brief dient ondertekend te zijn door de persoon die namens uw organisatie formeel gerechtigd is te tekenen, dat wil zeggen de directeur of een bestuurslid.

2. De projectbeschrijving. Deze bevat in ieder geval:

  • een uitgebreide inhoudelijke beschrijving, inclusief een verantwoording van de relevantie van het project voor de bevordering van de geestelijke gezondheid(szorg);
  • een gedetailleerde planning;
  • een gespecificeerde kostenbegroting en een financieringsplan van het hele project. Hierbij hoort ook een overzicht van de andere instanties of andere fondsen tot wie u zich wendt met een verzoek om medefinanciering. Als u al toezeggingen van andere fondsen binnen heeft, dient u kopieën hiervan als bewijs bij de stukken te voegen;
  • een duidelijke argumentatie waarom u gedeeltelijk externe financiering zoekt voor het project, waarbij u ook aangeeft waarom uw organisatie zelf niet over voldoende middelen beschikt voor het project;
  • referenties van personen die door ons benaderd kunnen worden voor het geven van nadere inlichtingen over het project en uw organisatie.

3. Achtergrondgegevens over uw organisatie.

Om een beeld te vormen van de inhoudelijke en financiële context van de aanvraag verlangt het bestuur dat voldoende gegevens worden bijgevoegd over uw organisatie. Dat is in ieder geval het meest recente jaarverslag en de jaarrekening. Wanneer uw organisatie nog niet bekend is bij het NFGV, vragen wij ook om een kopie van de geldende statuten en om namen van twee externe personen die als referentie willen optreden.

4. Naamsbekendheid en publiciteit

Naamsbekendheid bij een breder publiek is voor het NFGV van groot belang omdat dit de positie van het NFGV als charitatieve organisatie versterkt. Dit is weer van belang voor het werven van gelden voor de financiering van projecten.

Publiciteit over een door het NFGV gefinancierd project is belangrijk voor het NFGV, maar evenzeer voor aanvrager. Publiciteit kan leiden tot een betere verspreiding en implementatie van de resultaten waardoor het project een grotere bijdrage kan leveren aan de verbetering van de geestelijke gezondheidszorg. Daarom stelt het NFGV hoge eisen aan de naamsvermelding en de publiciteit. Wij verzoeken u dan ook om ruimschoots voor een publiciteitsmoment contact op te nemen met de heer J. Procee van de afdeling Communicatie & Voorlichting: (030) 2971197 of j.procee@nfgv.nl

Bestuursvergaderingen NFGV 2004
 
Sluitingsdatum: Vergadering:
18 februari 2005 1 april
13 mei 2005 24 juni*
19 augustus 2005 30 september
04 november 2005 16 december*

* alleen in deze vergaderingen onderzoeksvoorstellen

Vraag voor uitgebreide informatie de brochure
"Handleiding voor het indienen van een subsidieaanvraag" aan bij het NFGV
: (030) 297 11 97 of  
info@nfgv.nl